Moet ik veiligheidsglas gebruiken?

Werking, bepaling en toepasbaarheid veiligheid (juridische grondslag)

Bouwbesluit

In Nederland is het bouwbesluit leidend als het gaat om het bouwen en/of verbouwen van gebouwen of bouwwerken. Hierin zijn verschillende zaken opgenomen waaronder de borging van zgn. "constructieve veiligheid"; hiervoor wordt verwezen naar NEN- EN 1990 (Eurocode 0). Bij Eurocode 0 (paragraaf 2.2) wordt naast de keuze van "de betrouwbaarheidsniveaus van constructies" ook gekeken naar "mogelijke gevolgen van bezwijken van de constructie". Je moet dan denken aan termen als "levensgevaar", "letsel" en eventueel "economische verliezen". Oftewel, men kijkt verder dan de eisen van de constructie zelf en houdt rekening met o.a. de veiligheid als de constructie het begeeft. Door de opname van de NEN- EN 1990 in het bouwbesluit is het in Nederland verplicht om te voldoen aan het "betrouwbaarheidsniveau voor letsel" bij de bouw of verbouw van gebouwen en/of bouwwerken. Vanuit het bouwbesluit gaan we door naar de NEN- EN 1990:

 

NEN- EN 1990: Grondslagen van het Technisch Ontwerp

Helaas bestaat er voor "vlakglas" (nog) geen materiaal gebonden Eurocode. Hierdoor valt "vlakglas" onder de NEN- EN 1990 “Grondslagen van het Technisch Ontwerp” (voor alle materialen geldt de NEN-EN 1991 “Belastingen”). Om in Nederland op het gebied van "vlakglas" de NEN- EN 1990 te kunnen volgen is er op basis van die NEN- EN 1990 norm een "vlakglas norm" ontwikkeld: de NEN 2608. Hierin wordt vanuit de veiligheidsfilosofie gekeken om tot een veilig gebouw of bouwwerk te komen. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat er altijd moet worden gekeken naar de hoeveelheid te verwachten schade in relatie tot de kans op letsel. Glas kan tenslotte breken en glasscherven zijn erg scherp, waardoor men zich kan verwonden. Wat de NEN 2608 beschrijft lees je hieronder.

 

NEN 2608: Betrouwbare glassamenstellingen

In de NEN 2608 wordt een risico-analyse gebruikt om aan te kunnen tonen of een constructie van glas betrouwbaar genoeg is. Als blijkt dat het risico op letsel te hoog is dan is het toepassen van letselbeperkende beglazing wellicht noodzakelijk. Dit zal per situatie individueel getoetst dienen te worden.

Sinds begin 2016 wordt de NEN 2608 versie 2014 aangewezen in de Regeling Bouwbesluit 2012. Deze versie van de norm verwijst niet langer naar de NEN 3569 (Risicobeperking van lichamelijk letsel door brekend en vallend glas-Eisen). De voorgaande versie (NEN 2608:2011+C1:2012) verwees wél naar de NEN 3569. Maar deze verwijzing is geschrapt omdat er situaties denkbaar zijn waar volgens de NEN 3569 geen letselbeperkende beglazing nodig zou zijn, terwijl dit volgens een risico-analyse volgens bijlage D van de NEN 2608 wél het geval zou kunnen zijn. Ondanks dat de NEN 3569 niet de verplichte bepalingsmethode is, is het wel een goed instrument om te gebruiken voor het bepalen van de betrouwbaarheid. 

 

NEN 3569: Vlakglas voor gebouwen – Risicobeperking van lichamelijk letsel door brekend glas – Eisen

De NEN 3569 beperkt zich tot het beoordelen van de veiligheid ten aanzien van vlakglas, gemonteerd in verticale scheidingsconstructies en verticaal beweegbare constructie-onderdelen op een hoogte van minder dan 85 en 145 cm boven de aangrenzende vloer. Het Kennis Centrum Glas heeft hiervoor een document opgesteld die een schematische weergave geeft van de NEN 3569. Deze is hier te downloaden.

 

Wanneer pas je de normen toe?

  • Bij nieuw op te richten gebouwen en bij het aanbrengen van nieuwe glazen constructies in een bestaand gebouw (Verbouw) is de NEN 2608 aangewezen als bepalingsmethodiek
  • In het geval van verbouwing moet worden voldaan aan de eis dat vlakglas niet mag leiden tot een onevenredige mate van letselschade als gevolg van het bezwijken. Hiervoor zou je de NEN 3569 kunnen gebruiken

Vlakglas in bestaande situaties (waar je niets aan verandert/verbouwt) hoef je dus niet aan te passen naar deze nieuwe normen. Neemt niet weg dat het altijd een goed idee is om deze te toetsen aan de veiligheidsnormen conform de NEN 3569. De aangescherpte normen zijn er niet voor niets. En het is altijd beter om leed en letsel te voorkomen, dan te genezen...

 

Bron: website Kenniscentumglas en document Kenniscentrumglas
Aan deze toelichting kunnen geen rechten worden ontleend. Partijen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor zowel directe als indirecte schade ontstaan door of verband houdend met het gebruik van deze toelichting.